Algemene voorwaarde opleiding Je ont-wikkeling naar jouw ultieme meesterschap

Algemene voorwaarden Opleiding  MBO+/HBO- Coaching

Je ont-wikkeling naar jouw ultieme meesterschap

 

1.     Enkele verklarende woorden die gebruikt worden in de algemene voorwaarde.

Aanmeldingsformulier: een door de Opleiding beschikbaar gesteld formulier waarmee belangstellenden zich kunnen aanmelden. 

Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld maar nog geen toelatingsbevestiging of afwijzing heeft ontvangen. 

Student: de natuurlijke persoon die na aanmelding en toelatingsbevestiging als zodanig is ingeschreven voor de Opleiding. 

Eindopdracht: de slotopdrachten van de module. Het betreft een door de Opleiding geformuleerde opdracht, waarin de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden van Student worden getoetst. 

2.     Geldigheid van de Algemene voorwaarden Indien door een rechterlijke uitspraak een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 

3.     Aanmelding en toelating

3.1  Om als Student te kunnen worden ingeschreven, dient het daarvoor ter beschikking gestelde aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Aanvragen met behulp van andere documenten dan bedoeld aanmeldingsformulier worden niet in behandeling genomen.

3.2  Het aanmeldingsformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en tijdig vóór de daarop aangegeven datum - worden ingediend bij het aangegeven adres. 

3.3  Op grond van de opgegeven informatie in het ontvangen aanmeldingsformulier kan, indien wenselijk geacht door de Opleiding, contact opgenomen worden met de kandidaat voor nadere informatie. 

3.4  De coördinator besluit over de toelaatbaarheid van de kandidaat. Criteria voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de kandidaat zijn onder meer motivatie en de mogelijkheid verbinding te leggen tussen de theorie en praktijk. Indien niet wordt overgegaan tot toelating ontvangt de kandidaat een brief met motivering voor de afwijzing. In alle overige gevallen ontvangt de kandidaat een toelatingsbevestiging.

3.5  Na de ontvangst van een toelatingsbevestiging zoals geformuleerd in artikel 3.4, is de aanmelding definitief. 

4.     Facturering en betaling

4.1  Na de definitieve aanmelding voor de Opleiding ontvangt Student een factuur op het door hem opgegeven adres. De factuur wordt gemaakt op basis van het bedrag dat voor de Opleiding verschuldigd is, gebaseerd op de door Student aangegeven betaalwijze op het aanmeldingsformulier. 

4.2  De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn. 

4.3  Indien Student geen keuze voor de betalingwijze kenbaar maakt op het aanmeldingsformulier, wordt deze geacht een keuze te hebben gemaakt voor betaling in één keer. 

5.     Verplichtingen van Lanakila

5.1  Lanakila verplicht zich tot een zorgvuldige aanmeldingsprocedure ten aanzien van iedere belangstellende. 

5.2  Lanakila verbindt zich tot het zorgvuldig begeleiden en opleiden van Student. 

5.3  Lanakila verschaft Student toegang tot de online leeromgeving voor het kunnen volgen en voltooien van de Opleiding. 

5.4  Lanakila verschaft Student die zich ingeschreven heeft voor de gehele opleiding of een beperkt aantal modules een deelcertificaat nadat Student voor die module heeft voldaan aan het bepaalde in artikelen 6.1 en 6.3 van deze voorwaarden, en nadat ten aanzien van artikel 6.2 een positieve beoordeling door de Opleiding is afgegeven. 

6.     Verplichtingen van student

6.1  Student is verplicht, per module, tot het volgen van minimaal 80% van de praktijkdagen. 

6.2  Student levert voor alle onderdelen van het programma Eindopdrachten in. 

6.3  Student voldoet de volledige opleidingskosten. 

6.4  Student stelt zich actief op tijdens opleiding, brengt eigen ervaringen in en reflecteert daarover. 

6.5  Student gebruikt de tijdens de opleiding hem bekend geworden casuïstiek slechts binnen het kader van de Opleiding, tenzij de informatie reeds in het publieke domein is gekomen via papieren of elektronische media. 

7.     Eindopdrachten 

7.1  De uitslagen van eindopdrachten zijn alleen geldig indien een door de Opleiding aangewezen docent de opdracht heeft nagekeken en beoordeeld. 

7.2  Student dient binnen twee jaar na aanvang van een module de Eindopdrachten van de betreffende module in te leveren. In individuele gevallen kan de coördinator van de Opleiding deze termijn verlengen. 

7.3  Indien Student bezwaar heeft tegen de beoordeling van een Eindopdracht kan Student bezwaar aantekenen bij de betreffende docent. 8. 

8.     Intellectueel eigendomsrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal zijn en blijven bij Lanakila of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. De Student kan het lesmateriaal gebruiken ten behoeve van de opleiding, maar heeft geen recht het lesmateriaal te kopiëren anders dan voor eigen gebruik. Lanakila verschaft Student het gebruiksrecht op het lesmateriaal en vrijwaart Student voor het gebruik daarvan. 

9.     Annulering 

9.1  Bij minder dan 12 studenten wordt de module of afgezegd of verplaatst naar een nieuwe datum. Bij afzegging wordt het betaalde bedrag terugbetaald. 

9.2  In geval de Student na de definitieve aanmelding niet begint aan de Opleiding, is het bedrag van één module verschuldigd.

9.3  In geval de Student tussentijds stopt met de Opleiding, geldt dat alleen restitutie van het door de Student betaalde of creditering van het nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit betrekking heeft op modules die nog niet begonnen zijn en waarvan de inschrijftermijn niet verstreken is. 

10.  Algemeen Lanakila publiceert deze algemene voorwaarden op zijn website. Lanakila is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Lanakila en zijn 3 maanden na publicatiedatum geldig Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is Rechtbank Arnhem.